Leievilkår

Generelt

 • For å leie våre Tesla-kjøretøyer og premium segmentet, krever vi at sjåføren er mellom 25-70 år, og har hatt førerkort mer enn 3 år
 • Leietaker er ansvarlig ved skade og egenandel ligger på 10 000 kroner – et sikkerhetsdepositum via et betalingskort kreves ved henting
 • Som standard er 200km inkludert per dag (med mindre andre avtaler ligger inne)
  • Ved overkjørte km, beregnes det 5,- kr per ekstra km
 • Alle biler som er full-ladet må leveres tibake med minst 80% eller samme nivå som bilen hadde da den ble hentet
  • Ved lavere ladenivå faktureres 200 kroner
 • Parkeringsgebyrer, hurtiglading, veihjelp og slikt faktureres videre med et administrasjonspåslag
 • Bompenger videre faktureres med moms ved endt leieforhold
 • Ingen kjæledyr tillates. Vi ber om dette for å unngå problemer med allergi. Hår av kjæledyr som finnes i kjøretøyet ved innlevering kan forårsake ekstra gebyrer
 • Røyking er ikke tillatt. Hvis røyk lukt finnes i bilen, står leietaker ansvarlig og vil bli fakturert for rens (opptil 3500 kroner).

Øvrige vilkår

1. Leieforholdets varighet

Leieforholdet gjelder det kjøretøy som er nevnt på forsiden av denne kontrakt i den tidsperiode som er angitt. Kjøretøyet skal tilbakeleveres senest på det avtalte tidspunkt. Tilbakelevering anses for å ha skjedd når både kjøretøy og bilnøkler er kommet i utleiers besittelse innenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid. Dersom kjøretøy og bilnøkler tilbakeleveres utenfor utleiestasjonens ordinære åpningstid gjelder tilbakeleveringen fra førstkommende virkedag. Dersom det foreligger saklig grunn kan utleier kreve kjøretøyet tilbakelevert på et tidligere tidspunkt enn det avtalte. Leietaker kan kreve grunnen oppgitt uten at dette har betydning for plikten til å tilbakelevere kjøretøyet. Leieforholdet kan forlenges etter forutgående avtale med utleier. Utleier har rett til å hente kjøretøyet etter utløpet av den avtalte leieperioden, jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. § 13-1. Kostnadene knyttet til dette dekkes av leietaker. Ved overskridelse av det avtalte tilbakeleveringstidspunkt eller annet grovt brudd på leievilkårene, vil enhver rabatt, forsikring eller særavtale kunne kanselleres av utleier.

2. Bindingstid og oppsigelse for langtidsleie

Leietaker velger selv om Leietaker vil inngå et langtidsleie forhold uten binding, med 6 måneder binding med 12 måneder, 24 måneder binding eller 36 måneder bindingstid. Prisen og tjenesten varierer deretter.

Et leieforhold er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Leietaker avslutter sitt leieforhold. Leietaker må i dette tilfellet varsle Evutleie senest 14 dager før inneværende leieforhold periode utløper. Dersom Leietaker har valgt leieforhold med bindingstid vil Leietaker være bundet til bilen i valgt periode. Når bindingstiden utløper fornyes leieforholdet automatisk måned for måned til normal månedspris (prisen på leieforholdet uten bindingstid), med mindre kunden avslutter sitt leieforhold slik det er beskrevet over.

Dersom Leietaker sier opp leieforholdet midt i en bindingsperiode må Leietaker betale et termineringsgebyr på kr 2500 i tillegg til 1 måneds leie ved terminering opp til 6 måneders binding eller 3 måneders leie ved 12 måneders binding eller mer. Leietaker plikter å levere inn bilen umiddelbart ved brudd på bindingstid. Leietaker plikter å gjøre opp for seg selvom bilen er innlevert.

3. Leietakers ansvar

I leieperioden og helt til kjøretøyet er levert tilbake til utleier, bærer leietaker alt ansvar for kjøretøyet og bruken av det. Leietaker plikter å betale følgende:

 • Leiens pris slik den er avtalt i leieavtalen.
 • Forsikringspremier slik det er avtalt i leieavtalen.
 • Pris for tilbakelagt kjørelengde slik det er avtalt i leieavtalen.
 • Ikke etterfylt drivstoff, med et påslag på 20 % i forhold til veiledende pris eventuelt et høyere tillegg og/eller gebyr dersom dette er avtalt på leiekontraktens forside.
 • Pris for enveisleie dersom dette er avtalt i leiekontrakten
 • Eventuelle kostnader i sammenheng med tilbaketransport av kjøretøyet dersom dette tilbakeleveres på annet sted enn avtalt.
 • Enhver kostnad i forbindelse med bompenger, veiprising eller lignende med tillegg av merverdiavgift og den margin utleier eventuelt beregner.
 • Parkeringsgebyrer eller andre gebyrer, avgifter, forelegg eller andre pålegg der bileier (utleier) hefter solidarisk med bilfører (leietaker). 2
 • Enhver skade som oppstår på kjøretøyet i leieperioden, herunder også hærverk og tyveri, dog begrenset oppad til eventuelt avtalt egenandel. Det beregnes imidlertid én egenandel per skadetilfelle.
 • Foruten skader står leietaker også økonomisk ansvarlig for særskilt rengjøring – innvendig og utvendig – av særlig/spesielt tilsmusset bil, f eks rengjøring etter hund eller røyking, eller etter kjøring på oljegrus, fersk asfalt/veimerking, leire, gjørme eller annet innvendig eller utvendig smuss som krever ekstraordinær arbeid.
 • Avsavn etter forsikringsselskapenes satser, det vil si det tap utleier lider som følge av at kjøretøyet er ute av trafikk.
 • Dersom leietaker ved skadetilfelle har opptrådt uaktsomt, har brutt leievilkårene eller vegtrafikkloven vil han kunne måtte betale en større del av skaden enn det den avtalte egenandel tilsier.
 • Ved forsett, grov uaktsomhet eller grove brudd på leievilkår eller vegtrafikklov vil leietaker måtte stå fullt ut økonomisk ansvarlig for skaden.
 • Utleiers utgifter til inndrivelse av leietakers forpliktelser, herunder alle lovlige gebyrer ved inndrivelse av slike beløp. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr. 100 1976, fra forfall og til betaling skjer.
4. Leietakers plikter
4.1. Undersøkelsesplikt

Leietaker plikter så langt det lar seg gjøre å undersøke kjøretøyet umiddelbart etter at dette er stillet til leietakers rådighet samt å forvisse seg om at alle skader er notert på leieavtalen eller et vedlegg til denne. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med de regler som gjelder det leide kjøretøy spesielt og norske trafikkregler generelt. Utenlandske leietakere har en særlig plikt til å sette seg inn i relevante førekortbestemmelser og regler med hensyn til alkohol-/medisinbruk og trafikk.

4.2.Vedlikeholdsplikt

Leietaker skal i leieperioden sørge for at kjøretøyet blir vedlikeholdt med hensyn til smøreoljer, kjølevann, lufttrykk i dekk og lignende. Ved tvil om vedlikehold skal utleier kontaktes.

4.3.Plikter med hensyn til bruken av kjøretøyet

Leietaker plikter å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte, og ikke:

 • Disponere over kjøretøyet uten å ha kontrollert at de nødvendige tillatelser for å føre kjøretøyet besittes med hensyn til kjøretøyets art og dets bruk.
 • Ta kjøretøyet ut av landet, med mindre skriftlig samtykke fra utleier er innhentet
 • Mot vederlag befordre passasjerer.
 • Benytte kjøretøyet i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder, men ikke begrenset til, følgende eksempler på ulovlig benyttelse:
  • Kjøre i alkohol- og/eller narkotikapåvirket og/eller svekket tilstand.
 • Befordre flere passasjerer og/eller tyngre last enn kjøretøyet er registrert for.
  • Forstyrre eller endre kjøretøyets kilometerteller.
 • Overlate kjøretøyet til andre eller la det kjøres av annen sjåfør enn godkjent av utleier.
 • Benytte kjøretøyet til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
 • Benytte kjøretøyet til øvelseskjøring.
 • Slepe, skyve eller flytte annet kjøretøy.
 • Forlate kjøretøyet ulåst eller på en slik måte at det kan benyttes av andre.
 • Fylle feil drivstoff.
 • Fjerne bompengebrikke, eller bytte denne med en annen brikke.
 • Sikre, fastgjøre eller emballere last for dårlig slik at kjøretøy, personer eller omgivelser skades.
 • Utsette interiøret for varme eller skarpe gjenstander eller væsker som kan etse eller sette flekker.
 • Felgkjøre dekk.
 • Parkere ved hustak der det er oppsatt anvisere for takras(?) eller hvor det åpenbart er fare for takras.
 • Bruke snøkjettinger eller annet utstyr på en slik måte at de skader kjøretøyets karosseri eller understell.
 • Kjøre kjøretøyet inn på noe fysisk utilgjengelig med hensyn til kjøretøyets høyde, bredde eller lengde.
 • Kjøre utenfor offentlig vei eller i område stengt for alminnelig ferdsel.
5. Utleiers plikter

Utleier plikter til avtalt tid og på avtalt sted å stille kjøretøyet til leietakers rådighet. Kjøretøyet skal være i god og forskriftsmessig stand og inneholde minst 20 liter drivstoff eller oppladede batterier for elektriske biler. Utleier plikter å holde kjøretøyet ansvarsforsikret i samsvar med bilansvarslovens regler. Utleier plikter å inspisere kjøretøyet for skader innen 6 timer etter innlevering, eventuelle funn og/eller krav må være meddelt leietaker innen 24 timer etter innlevering. Fristen løper kun innenfor stasjonens åpningstider. Se for øvrig pkt. 1.

6. Leietakers rettigheter

Dersom utleier i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser etter avtalen kan leietaker heve leiekontrakten. Utleier må imidlertid gis rimelig anledning til å avhjelpe 4 misligholdet ved retting eller omlevering. Dersom retting eller omlevering ikke er aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at leietakeren har klaget over mangelen, kan leietakeren kreve forholdsmessig prisavslag. Leietaker kan kreve erstatning for det tap han lider som følge av utleiers mislighold, for så vidt utleier ikke godtgjør at misligholdet eller årsaken til dette skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av. Erstatning for indirekte tap, så som driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilene, jf. kriteriene som brukes i kjøpslovens § 67, kan kun kreves dersom utleier har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Leietaker taper sin rett til å påberope mislighold, det være seg mangel eller forsinkelse, dersom han ikke innen rimelig tid etter han har oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet gir utleier melding om dette. Tekniske feil som måtte oppstå eller komme til leietakers kunnskap i leieperioden, og som kan utbedres innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers behov og leietiden, gir ikke leietaker rett til å avbryte leieforholdet. Om leietaker likevel velger å avbryte leieforholdet, vil leietaker være ansvarlig for leien i leieperioden, dog med fradrag av den tid som ville medgått til utbedring. Leietakeren er videre ansvarlig for de utgifter utleieren blir påført i forbindelse med å få kjøretøyet brakt tilbake til utleiers stasjon. Dersom reparasjon ikke kan besørges innenfor den nevnte frist, avgjør utleieren om han vil levere nytt kjøretøy til leietaker for fortsettelse av leieforholdet eller om leieforholdet skal anses som opphørt fra den tid da utleieren fikk melding om forholdet fra leietaker. Utleier besørger i så fall kjøretøyet tilbaketransportert for egen regning, og utleieren er da uten ansvar for leietakers eventuelle tap eller forpliktelser.

7. Ansvarsfraskrivelse

Utleier har intet ansvar for skade på eller tap av eiendom som av leietaker eller annen person er etterlatt, oppbevart eller befordret i kjøretøyet. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar overfor leietaker med hensyn til tap av tid, penger eller annet som måtte oppstå av, eller ha forbindelse med leieforholdet, utover ansvar beskrevet ovenfor. Utleier har intet ansvar for montering av tilleggsutstyr som f eks skistativ, barnesete, GPS mv. Leietaker har selv ansvar for at utstyret er korrekt og forskriftsmessig montert.

8. Sikkerhet og oppgjør

Utleier kan kreve at leietaker stiller sikkerhet for kjøretøyet og for det økonomiske ansvar som følger av leieforholdet. Sikkerheten kan stilles i form av reservasjon på debet-/kredittkort, bankinnskudd, kontantbeløp eller annen form for depositum som måtte avtales mellom partene. Leietaker aksepterer at utleier kan belaste leietakers debet-/kredittkortreservasjon eller depositum for leiebeløp basert på tid og kjørelengde, bompenger og andre gebyrer eller avgifter samt drivstoff og evt. vedlikehold.

9. Avtaleformaliteter
9.1 Endringer

Tillegg til og endringer av leievilkårene i denne avtale er bindende kun dersom de foreligger i skriftlig overenskomst.

9.2 Lovvalg

Denne kontrakt er underlagt norsk rett.

9.3 Verneting

Leietaker vedtar det av utleiers forretningssted er hvor kontrakt inngått, dvs. kontraktsverneting i henhold til tvisteloven § 4-5(2), jf. § 4-6, som verneting i anledning tvister som oppstår i forbindelse med leieforholdet.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!